ادامه ریاست جمهوری ترامپ به هویت آمریکا لطمه می‌زند