تأمین دستگاه‌های مهم کمک ناوبری و بازرسی بار و مسافر از داخل