تولید میوه رکورد می‌زند/ سرمازدگی اخیر بر قیمت محصولات باغی اثر گذاشته است؟