نقش برگزیت در همسویی آمریکا و انگلیس/ شرط ماندن انگلیس در اتحادیه