حماس: اراده و مقاومت مردم در قدس هرگز شکسته نخواهد شد