جشن ملی مدارس ابتدایی عاری از پوسیدگی دندان در نمین برگزار شد