ایران تولیدکننده با کیفیت‌ترین فرآورده‌های نفتی در منطقه