آئین نکوداشت پروفسور علی‌اکبر فرهنگی برگزار می‌شود