تیم های امدادی در سطح جوامع روستایی استان اصفهان تشکیل می شود