قیمت سازی در فضای مجازی، مصداق اخلال در اقتصاد است