یک مبلغ اسلام برای موفقیت در کار خود باید همچون شهید مطهری بر همه ابعاد دین مسلط باشد