بیانیه تشکل‌های کشاورزی در واکنش به احیای وزارت بازرگانی