83 درصد “بیمارستانهای 32 تختخوابی” کارایی لازم را ندارند