آقای روحانی؛ به جای آمریکا اول دلال‌ها، سایپا و ایران‌خودرو را به زانو درآورید!