واکنش سخنگوی شورای تهران به ابهام ها در صیانت از باغات