تاکید حماس بر مقابله با طرح آمریکایی معامله قرن

مسئول جنبش حماس در لبنان بر رایزنی برای مقابله با طرح آمریکایی موسوم به معامله قرن تاکید کرد.