تاکید اشمید بر حفظ برجام پس از سفر به کشورهای منطقه