احتمال دارد انتشار معامله‌قرن تا نوامبر به تأخیر بیفتد