حماس خواستار اعتصاب سراسری در اعتراض به اجلاس بحرین شد