دختران بسکتبال ایران بدون امکانات در راه جام جهانی