19 وزنه‌بردار نوجوان در قالب دو گروه به اردو دعوت می‌شوند