۳ کودک بیمار با استفاده از پیوند سلول های بنیادی خون بندناف درمان شدند