اخبار جعلی و راهکارهای مقابله با آن، محور آخرین روز کنگره جهانی خبرگزاری‌ها