مخالفان استرداد بنیانگذار ویکیلیکس در لندن دست به اعتراض زدند