سعید معروف مصدوم شد / ناتوانی مسئولان در کنترل هواداران