دبیرکل اتحادیه عرب: جامعه جهانی باید رژیم صهیونیستی را مهار کند