نصیرزاده: در جلسه مذاکره تراکتورسازی با برانکو حضور نداشتم