شعار «یاریگر هم باشیم»، شعار ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه درمان، مقابله و پیشگیری /اموزش پنج میلیون نفر در مدارس و خانواده‌ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد