هاشمی: ایرنا در مسیر ارتقا و تبدیل‌ به سازمانی هوشمند قرار دارد