بنا:رنکینگ و انتخابی با هم جور درنمی‌آیند/روي سكو نرويم اما از سهميه جهاني خيال مان راحت باشد