نقیبی: رستم و سهراب با هم کشتی گرفتند، حسن و کامران هم می‌گیرند!