اتحادیه اروپا برای بررسی حادثه نفتکش ها تشکیل جلسه می دهد