رضائیان: بودجه پارس جنوبی نصف دستمزد سرمربیان خارجی لیگ است!