شرایط آب و هوایی بوشهر بر کیفیت کار ملوان تاثیرگذار بود