نشست هم اندیشی وزارت صمت و مراکز علمی، دانشگاهی برگزار می‌شود