بازگشت ۱۷۰۰واحد صنعتی به چرخه تولید/۸ هزار واحد نیازمند حمایت