دولت ایران آماده همکاری‌ برای تضمین امنیت آبراه‌های استراتژیک است