ممکن است نشست بحرین به تأخیر بیافتد/هنوز از کویت دعوت نشده است