یک هیئت عالی رتبه از سوی پنتاگون وارد شرق سوریه شد