اهداء مدال جهانی بانو ملی پوش تکواندو به آستان قدس رضوی