۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای رونق تولید خراسان رضوی در نظر گرفته شد