ورود مقامات ارشد پاکستان، ازبکستان و بلاورس به بیشکک + تصاویر