پای مديريت ورزشگاه ‌آزادی بر روی گلوی فدراسيون های ورزشی