«پرچم دروغین» جدید «تیم ب» برای افزایش تنش‌ در منطقه