توضیحات فتحی درمورد وضعیت جدایی رحمتی و نقل و انتقالات استقلال