امضای 18 سند همکاری توسط رؤسای جمهور قرقیزستان و چین