احزاب می توانند در کادر سازی و تربیت مدیر نقش آفرین باشند