بدون مشارکت مردم بازسازی بافتهای فرسوده شهری به نتیجه نخواهد رسید