تلاش ویژه‌ برای رونق صنایع دریایی در استان هرمزگان