سازمان ملل نماینده به کنفرانس منامه می‌فرستد/ عراق کنفرانس را تحریم کرد